Pestprotocol Hoftheater Den Haag

 Bij Hoftheaterschool Den Haag wordt niet gepest. Om ervoor te zorgen dat dat zo blijft hebben we een pestprotocol dat in gang wordt gezet zodra er gepest lijkt te worden. Doe je mee?

 

Plagen of pesten?
Plagen is vaak incidenteel, spontaan en onbezonnen negatief gedrag. Het kan een onschuldige eenmalige activiteit zijn waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijke en langdurige karakter ontbreekt en het plagen speelt zich af tussen twee min of meer gelijken.

Van pesten is sprake als dezelfde persoon regelmatig en systematisch wordt geïntimideerd, bedreigd of buitengesloten. Pesten is een vorm van agressie waarbij sprake van de macht van de pester en de onmacht van het slachtoffer.

Oorzaken van pestgedrag zijn onder andere: angst om zelf gepest te worden, het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is.

Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en de gepeste persoon, op de achtergrond is er een zwijgende groep mensen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook mensen die het pesten afkeuren maar die zich er niet mee durven te bemoeien uit angst om zelf gepest of buiten gesloten te worden. Bij Hoftheater willen we geen ruimte geven dat er gepest wordt, we vragen dan ook iedereen om alert te zijn op pestgedrag en meten maatregelen te nemen:

Regels en afspraken

1.     We gaan bij Hoftheater Den Haag respectvol met elkaar om, dit geldt ook als we elkaar buiten de theaterschool tegen komen.

2.     We beoordelen niemand op geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit of uiterlijk.

3.     We gebruiken geen non verbaal of verbaal geweld.

4.     We sluiten niemand buiten.

5.     We noemen elkaar niet bij een bijnaam en schelden elkaar niet uit.

6.     We lachen elkaar niet uit en zetten niemand voor gek.

7.     We roddelen niet over elkaar.

8.     We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus.

9.     We houden rekening met elkaar en accepteren een ander zoals hij is.

10.  We laten nieuwkomers blijken dat ze welkom zijn en vangen ze goed op.

11.  We kiezen geen partij wanneer mensen een conflict hebben.

12.  We schenken geen aandacht aan een pester maar maken melding van het negatieve gedrag

13.  We brengen elkaar op geen enkele manier schade toe.

14.  We blijven van elkaars eigendommen af.

Iedereen bij Hoftheater Den Haag wordt geacht melding te maken van pestgedrag, ongeacht wie zich hieraan schuldig maakt.

Wanneer wordt geconstateerd dat er binnen onze organisatie wordt gepest worden er stappen genomen om dit ongewenste gedrag te stoppen. De pester wordt aangesproken op zijn gedrag. Tevens kan een traject worden ingezet om de negatieve sfeer te verbeteren met behulp van een externe persoon of organisatie. In het uiterste geval kun je worden buitengesloten van lessen.

Bij wie melding maken?

In onze organisatie is ervoor gekozen pestgedrag te melden bij de directeur Quinten, bereikbaar via 06-23299274 en quintenfaust@gmail.com . Quinten zal vervolgens de personen die het betreft uitnodigen om los van elkaar een gesprek te hebben om de situatie te inventariseren en de benodigde vervolgstappen in te zetten. Bij minderjarige kinderen worden de ouders ingelicht en betrokken.